………………..……………………………..

                                                                  (miejscowość, data)

….........................................

imię i nazwisko konsumenta

…........................................

adres konsumenta

                                                                  Tomikaart
                                                                      Małgorzata Tomica-Pyrdoł 
                                                                      Grodzka 17/5  33-300 Nowy Sącz
                                                                      Tel. 660 359 871  

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Ja, niżej podpisany/a, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 14 dni od wydania towaru, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu…………………, dotyczącej  .....………………………………... …….………

towar otrzymano dnia...........................................................

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego

wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu

………………… w stanie niezmienionym..

 

 

 

 

…………………………………………

 podpis

Pobierz pdf